Lộ trình nào cho việc sắp xếp lại thị trường chứng khoán?

10:17 | 20/04/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư Quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Dự thảo này được xây dựng theo quy định tại một số điều thuộc Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tác động tích cực tới thị trường chứng khoán năm 2021
Khi thị trường chứng khoán không còn là “phong vũ biểu” của nền kinh tế
Dòng tiền sẽ “ưu ái” thị trường chứng khoán
Lộ trình nào cho việc sắp xếp lại thị trường chứng khoán?
Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Ảnh: ST

Chuyển hết cổ phiếu của HNX sang HoSE vào cuối 2023

Về nguyên tắc, việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn về tổ chức bộ máy, nhân lực, hoạt động nghiệp vụ của Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TPHCM (HoSE) gắn với việc triển khai vận hành hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán mới; không làm phát sinh chi phí đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và không ảnh hưởng đến lộ trình phát triển các sản phẩm mới.

Điều khoản chuyển tiếp tại dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, DN đã được HNX chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch trước ngày hoàn thành việc chuyển cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HoSE nhưng chưa đưa vào giao dịch trong thời hạn theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận niêm yết lại. Trường hợp DN đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX trước ngày 1/7/2023 mà chưa được chấp thuận niêm yết, HNX có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của DN sang HoSE chậm nhất là ngày 5/7/2023 để HoSE tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của DN theo quy định pháp luật.

Đối với việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm, dự thảo Thông tư quy định, chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, HoSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước thời hạn nêu trên, HoSE vẫn sẽ tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã niêm yết và đăng ký niêm yết mới tại HoSE. Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, trước ngày 1/7/2023, HoSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của DN đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên. Từ ngày 1/7/2023, HoSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của DN đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Từ ngày 1/7/2023 đến chậm nhất hết ngày 31/12/2023, HoSE tiếp nhận cổ phiếu của DN niêm yết từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) và từ ngày 1/1/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/6/2025, HoSE tiếp nhận cổ phiếu của DN đăng ký giao dịch từ HNX. HoSE cũng tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu mới của DN sau khi đã hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của DN đăng ký giao dịch từ UpCOM (thuộc HNX).

Đối với HNX, dự thảo Thông tư quy định, trước thời hạn 30/6/2025, HNX tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu niêm yết đăng ký giao dịch tại HNX cho đến khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HoSE theo quy định. Theo đó, trước ngày 1/7/2023, HNX tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết mới của DN đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên. Từ ngày 1/7/2023 trở đi, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của DN.

Bộ Tài chính dự kiến, từ ngày 1/7/2023 và chậm nhất đến hết ngày 31/12/2023, HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của DN niêm yết từ HNX sang HoSE, đồng thời, tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu của DN đã đăng ký giao dịch và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của DN tại UpCOM cho đến khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của DN đăng ký giao dịch sang HoSE. Theo đó, từ ngày 1/1/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/6/2025, HNX sẽ phải hoàn tất thực hiện chuyển cổ phiếu của DN đăng ký giao dịch từ HNX sang HoSE. Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của DN niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HoSE, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch mới của DN.

Cuối 2021 chuyển hết trái phiếu DN niêm yết từ HoSE sang HNX

Đối với sắp xếp lại thị trường giao dịch trái phiếu, dự thảo Thông tư quy định, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trước thời hạn này, HNX tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu DN niêm yết; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu DN phát hành riêng lẻ; tiếp nhận trái phiếu DN niêm yết từ HoSE và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới. Trong khi đó, HoSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày 1/1/2021 cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu DN niêm yết từ HoSE sang HNX và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới. Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, HoSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu DN niêm yết từ HoSE sang HNX.

Sở GDCK Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu DN niêm yết tại HoSE sang HNX theo quy định và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi ban hành. Trường hợp trước ngày 30/9/2021, Sở GDCK Việt Nam chưa đi vào hoạt động, HoSE có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu DN niêm yết tại HoSE sang HNX trên cơ sở phối hợp với HNX và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi ban hành.

Đối với việc sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, theo dự thảo Thông tư, HNX tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hoài Anh