Hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan phải tiêu hủy không phải kê khai nộp thuế

14:49 | 23/11/2022

(HQ Online) - Theo quy định, hàng hóa đang trong quá trình lưu giữ, DN thực hiện tiêu hủy trong kho ngoại quan và đảm bảo các điều kiện theo quy định thì không phải kê khai nộp thuế NK, thuế GTGT.

Lưu ý thủ tục và chính sách thuế hàng XK gửi kho ngoại quan khi NK trở lại nội địa
Khi gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế?
Thay đổi mục đích sử dụng hàng nhập không đúng quy định có phải nộp tiền chậm nộp?

Trong quá trình triển khai các công tác nghiệp vụ, Cục Hải quan Bình Dương gặp vướng mắc liên quan đến xử lý thuế đối với hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan phải tiêu hủy.

Về vấn đề này, theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK: “Đối tượng chịu thuế XK, thuế NK không áp dụng đối với trường hợp hàng hóa XK từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác”.

Công chức Chi cục HQ cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: T.D
Công chức Chi cục HQ cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: T.D

Cũng tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK quy định “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XNK và phương tiện, hành khách XNC; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK”.

Ngoài ra, theo khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương: “Khu vực hải quan riêng là khu vực đại lý xác định trên lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; có quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa với phần lãnh thổ còn lại và nước ngoài là quan hệ XNK”.

Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT quy định: “Hàng hóa, dịch vụ được mua bản giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau. Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, DN chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ XNK”.

Theo Tổng cục Hải quan, đối chiếu với quy định hiện hành, trường hợp kho ngoại quan đáp ứng định nghĩa khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK, đồng thời là khu vực hải quan riêng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương thì hàng hóa từ nước ngoài đưa gửi kho ngoại quan không thuộc đối tượng chịu thuế NK, thuế GTGT.

Trong đó, hàng hóa đang trong quá trình lưu kho ngoại quan, DN thực hiện tiêu hủy trong kho ngoại quan và đảm bảo các điều kiện tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì không phải kê khai nộp thuế NK, thuế GTGT.

Nụ Bùi