Cung cấp thêm yêu cầu kỹ thuật thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

09:30 | 01/04/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có thông báo tới các công ty và hãng tin học việc bổ sung thêm một số yêu cầu kỹ thuật liên quan đến việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) thực hiện Hải quan số.

VNPT trình bày giải pháp công nghệ thông tin thực hiện hải quan số
Tổng cục Hải quan lên kế hoạch chi tiết thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Xúc tiến thực hiện chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Cung cấp thêm yêu cầu kỹ thuật thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

Sau khi được 7 công ty và hãng tin học trình bày và tư vấn về giải pháp kỹ thuật, công nghệ có thể ứng dụng trong kế hoạch thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số, Tổng cục Hải quan vừa rà soát, cập nhật, bổ sung các yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ và yêu cầu khác đối với nội dung thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số.

Cụ thể Tổng cục Hải quan cung cấp thêm: yêu cầu kỹ thuật thuê dịch vụ CNTT thực hiện hải quan số.

Yêu cầu bài toán nghiệp vụ hải quan và quy trình nghiệp vụ của bài toán.

Yêu cầu kỹ thuật đối với bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CNTT

Yêu cầu kỹ thuật thuê dịch vụ quản trị, vận hành hệ thống CNTT.

Yêu cầu kỹ thuật đối với dịch vụ hỗ trợ người sử dụng.

Bảng danh sách chức năng của 9 hệ thống hiện tại lên hệ thống tổng thể.

Yêu cầu về chuyển đổi số liệu từ hệ thống hiện tại sang hệ thống tổng thể.

Hiện trạng trang thiết bị phần cứng, hệ thống lưu trữ, sao lưu, thiết bị cân bằng tải và bản quyền phần mềm (phục vụ tái sử dụng).

Biểu mẫu báo giá.

Tổng cục Hải quan đề nghị các công ty và các hãng tin học nghiên cứu kỹ các tài liệu nêu tại 9 phụ lục trên và căn cứ nội dung được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐ-BTC ngày 26/01/2021 về việc phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số để xây dựng báo giá cho nội dung thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, yêu cầu về việc sở hữu thông tin, phần mềm ứng dụng, phần cứng và phương án chuyển giao hệ thống sau khi kết thúc thời gian thuê.

Theo đó, quyền sở hữu thông tin: các thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ CNTT thuộc sở hữu của Tổng cục Hải quan. Đơn vị cung cấp dịch vụ không được phép sử dụng các thông tin, dữ liệu này dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của Tổng cục Hải quan.

Quyền sở hữu phần mềm ứng dụng: sau thời gian thuê, hệ thống phần mềm ứng dụng thuộc sở hữu của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan có quyền tiếp tục sử dụng toàn bộ hệ thống phần mềm ứng dụng, quyền sở hữu trí tuệ về hệ thống phần mềm ứng dụng thuộc về Tổng cục Hải quan.

Quyền sử dụng phần cứng: đối với hệ thống phần cứng, sau khi hết thời hạn thuê, Tổng cục Hải quan được quyền tiếp tục sử dụng toàn bộ hệ thống phần cứng tối thiểu 6 tháng để chuẩn bị cho hệ thống CNTT mới. Tổng cục Hải quan không thực hiện tiếp nhận trang thiết bị phần cứng sau khi kết thúc thời gian thuê. Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm thu hồi sản phẩm phần cứng và phối hợp với Tổng cục Hải quan trong quá trình chuyển phần mềm ứng dụng từ trang thiết bị phần cứng hiện tại sang hệ thống phần cứng mới…

Thái Bình