Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng hải Phòng Khu vực 2 thông báo (CV1679)

14:37 | 30/03/2023

(HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH2013 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ và Nam Hải Đình Vũ (TP Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày chưa đến làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.

Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng còn dưới 60 ngày, thời hạn để người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông báo.

Nếu quá thời hạn nêu trên, các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan có liên quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV2 sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC .

(Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Đ/c Đặng Quang Thắng, điện thoại: 0982.266.231).

TKTS