Bổ sung mã Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia tại hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

10:18 | 13/08/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 51/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

1630-img-0010
Thông tư số 51/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Ảnh Thuỳ Linh.

Theo đó, Thông tư này đã bổ sung mã số Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 324/2016/TT-BTC.

Cụ thể, bổ sung mã số Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Mã 0470 “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” cùng một số mã số tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 như mã về: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo”; “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”; “Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng”; “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững”; “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo”; “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”; “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình”.

Thông tư số 51/2022/TT-BTC cũng đã bổ sung mã số Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mái giai đoạn 2021-2025: Mã số 0490 “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”; và mã số tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: “Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa”; “Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn- đô thị và kết nối các vùng miền”; “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững”; “Giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo”; “Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn”…

Cùng với đó, Thông tư số 51/2022/TT-BTC bổ sung mã số Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 với một số chương trình như: “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025”; “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt”; “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết”; “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị”;…

Thông tư số 51/2022/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng từ năm ngân sách 2022.

Thùy Linh