6 bộ hoàn thành kết nối thủ tục hành chính vào Cơ chế một cửa quốc gia

14:14 | 16/08/2022

(HQ Online) - Đến nay còn 12 thủ tục hành chính cần kết nối Cơ chế một cửa quốc gia đang được các bộ, ngành liên quan triển khai.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm về Cơ chế một cửa, kiểm tra chuyên ngành
Chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Hơn 4,95 triệu hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
6 bộ hoàn thành kết nối thủ tục hành chính vào Cơ chế một cửa quốc gia

Theo Quyết định 1254/QĐ-TTg (năm 2018), tổng số thủ tục hành chính (TTHC) các bộ, ngành phải triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) giai đoạn 2016-2020 là 251 TTHC.

Tại Quyết định 1258/QĐ-TTg (năm 2020, sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 1254), tổng số TTHC cần triển khai đã được sửa đổi thành 261 thủ tục, tăng 10 TTHC so với Quyết định số1254/QĐ-TTg.

Tính đến 30/6/2022, tổng số TTHC đã triển khai là 249/261 thủ tục (gồm cả thủ tục của Bộ Tài chính). Trong đó, 6 bộ đã hoàn thành kế hoạch gồm: Bộ Công an (2 TTHC); Bộ Khoa học và Công nghệ (6 TTHC); Bộ Thông tin và Truyền thông (5 TTHC); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1 TTHC); Bộ Y tế (56 TTHC); Ngân hàng Nhà nước (2 TTHC).

12 thủ tục trong kế hoạch của giai đoạn 2016-2020 đang được các bộ, ngành tiếp tục triển khai gồm: Bộ Công Thương (6 TTHC); Bộ Giao thông vận tải (1 TTHC liên ngành); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 TTHC - đang đề nghị chưa triển khai xây dựng phần mềm này); Bộ Quốc phòng (1 TTHC); Bộ Tài nguyên và Môi trường (1 TTHC); Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) (1 TTHC); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (1 TTHC).

Đến 30/6, có 249/261 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối NSW, với gần 4,95 triệu hồ sơ của hơn 55 nghìn doanh nghiệp.

Riêng năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 các bộ, ngành kết nối được 42 thủ tục, trong đó năm 2021 có 36 thủ tục và 6 tháng đầu năm nay là 6 thủ tục; ngoài ra có 2 thủ tục được nâng cấp, cập nhật.

Thái Bình